Historia III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii powstała w 1998 z inicjatywy prof. M.Zembali, Dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i prof. Zbigniewa Religi, ówczesnego rektora SUM w Katowicach, w wyniku podziału I Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, której organizatorem w roku 1984 i pierwszym kierownikiem był prof. Stanisław Pasyk. W 1998 roku, wraz z decyzją Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego o podziale Kliniki, podzielono także Zespół, który zasilił obie nowe jednostki.

 

Główne obszary zainteresowań

Ostre zespoły wieńcowe (STEMI, NSTEMI, UA) – kontynuacja rozpoczętego w Zabrzu w 1987 roku pierwszego w Polsce i drugiego w Europie inwazyjnego całodobowego modelu leczenia zawału serca

Zaawansowana niewydolność serca

Hybrydowa rewaskularyzacja serca

Wady serca

Nadciśnienie płucne

Zatorowość płucna

Migotanie przedsionków i groźne arytmie komorowe

Nowotwory-guzy serca

Telemedycyna

Wiodące tematy badawcze

optymalizacja metod diagnostycznych i terapeutycznych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

nowoczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne

w kardiologii interwencyjnej, elektrofizjologii i elektroterapii

rewaskularyzacja w niewydolności serca

hybrydowa rewaskularyzacja serca

epidemiologia i rejestry populacyjne w schorzeniach sercowo-naczyniowych, we współpracy z Państwowym Zakładem Higieny, Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia predykcja i rokowanie w zagrożonych populacjach chorych

przedkliniczne, innowacyjne, badania eksperymentalne dotyczące stentów biodegradowalnych, nowych zastawek serca, wspomagania serca i elektroterapii nowe, innowacyjne technologie dotyczące telemedycznego monitorowania chorych badania genetyczne w schorzeniach układu krążenia zaburzenia krzepnięcia w stanach kardiologicznych ocena wpływu zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz niewydolności nerek na rokowanie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i niewydolnością serca badania nad gospodarką wapniowo-fosforanową u chorych z niewydolnością serca optymalizacja metod terapeutycznych u chorych z wadą aortalną i niedomykalnością mitralną ocena wpływu terapii resynchronizującej na przebieg niewydolności serca poszukiwanie optymalnych metod leczenia chorych z nadciśnieniem płucnym o różnej etiologii ocena wartości zabiegów hybrydowych w leczeniu wielopoziomowej miażdżycy tętnic

postępowanie u chorych ze stabilną chorobą wieńcową, w tym wyboru metody rewaskularyzacji mięśnia sercowego - ocena roli prób czynnościowych optymalizacja terapii u chorych ze wskazaniem do OHT i ciężkim nadciśnieniem płucnym telemedyczny nadzór nad chorym z niewydolnością serca, telekonsultacje inteligentny, bezpieczny szpital

Historia Studenckiego Koła Naukowego

Od 1999 roku przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działa Studenckie Koło Naukowe. W swoim obecnym kształcie jest efektem wieloletniego współdziałania studentów i ich mentorów – prof. Lecha Polońskiego, prof. Mariusza Gąsiora i dr hab. Bożeny Szyguły-Jurkiewicz oraz szerokiego grona pracowników Katedry. Organizacja Koła, które skupia studentów wydziału lekarskiego oraz lekarzy stażystów, pozwala na wszechstronny rozwój zainteresowań jego członków. W ramach zajęć w Kole STN studenci – zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami - uczestniczą w codziennej pracy klinicznej i ostrych dyżurach kardiologicznych, są obserwatorami zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej takich jak przezskórne interwencje wieńcowe (PCI), przezskórna walwuloplastyka i implantacja zastawki aortalnej, implantacja stymulatorów serca, kardiowerterów (ICD) i resynchronizatorów (CRT) oraz elektrofizjologii, a także badań pracownianych takich jak testy wysiłkowe, testy zużycia tlenu, badania echokardiograficzne oraz badania tomograficzne. Ze względu na szeroki profil działalności Kliniki studenci mają możliwość praktycznego zapoznawania się z zasadami prowadzenia chorych po PCI, implantacji urządzeń wszczepialnych (ICD, CRT), po ablacji, walwuloplastyce i przezskórnej implantacji zastawki aortalnej, implantacji urządzeń do mechanicznego wspomagania krążenia   oraz po transplantacji serca.

Ponadto mają możliwość zapoznawania się z technikami prezentacji prac naukowych, podstawami statystyki medycznej, tworzeniem baz danych oraz z zasadami pisania prac naukowych. Mogą również nabierać doświadczenia w działalności organizacyjnej uczestnicząc czynnie w planowaniu sesji studenckich odbywających się w ramach corocznych Warsztatów Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu.

Studenci Koła STN przy III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii SUM zaprezentowali ponad 300 prac na krajowych i zagranicznych konferencjach studenckich uzyskując ponad 100 wyróżnień i nagród. Ponadto studenci Koła są autorami i współautorami około 30 pełnotekstowych prac naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Największym wyzwaniem dydaktycznym i organizacyjnym było współautorstwo studentów Koła w powstaniu podręczników o tematyce kardiologicznej. Były to m.in. wydane w 2007 roku "Ostre zespoły wieńcowe - podstawy postępowania oparte na wytycznych", opublikowane w czerwcu 2008 roku "Ostre zespoły wieńcowe bez uniesienia odcinka ST – od badan klinicznych do wytycznych" oraz książka pt. "Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci  dla studentów i lekarzy", która została nagrodzona przez Ministra Zdrowia w 2009 roku.

 

Dane kontaktowe

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM

41-800 Zabrze

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

tel. 32/37-33-860

fax.32/37-33-819

e-mail: kardiologiazabrze@sum.edu.pl

www.kardiologiazabrze.sum.edu.pl

Sekretariat

mgr Agnieszka Szkobel

×

Dane kontaktowe

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚUM

41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9